Disclaimer

Door de website of app van L1 Nieuws (merknaam van Televisiebedrijf Limburg BV) te gebruiken, stemt de gebruiker in met de genoemde voorwaarden. De voorwaarden gelden ook voor informatiediensten die afgeleid zijn van website of app, waaronder verschillende social media-kanalen die L1 Nieuws gebruikt

Bewaartermijn van informatie

Alle gegevens op website en app, zoals tekst, beeld en geluid, blijven oproepbaar zolang L1 Nieuws de website en app beschikbaar stelt.

Schade

L1 Nieuws besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op website en app. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. In geen geval kan L1 Nieuws aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die voortvloeit uit - of op enigerlei wijze verband houdt met - het gebruik van website of app.

L1 Nieuws garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy

Verkregen persoonlijke gegevens van gebruikers van L1 Nieuws worden zorgvuldig verwerkt, waarbij wij ons conformeren aan de voorwaarden die de wet- en regelgeving stelt. L1 Nieuws maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens van onze relaties. Lees meer in het Privacy Reglement of in het Privacy Statement.

Indien u geen prijs stelt op extra communicatie c.q. informatie - naast de communicatie die nodig is voor de uitvoering van reguliere activiteiten of de uitvoering van een overeenkomst - kunt u een mail onder vermelding van "verzoek tot blokkering" sturen naar privacy@l1.nl.

Cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Lees meer over de cookieverklaring.

Wettelijke doeleinden

U verklaart site en app uitsluitend te gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van site en app zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van site en app door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site en app.

Privégebruik

Het materiaal op website en app mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privégebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vooraf vereist van de directie van L1 Nieuws.

Nieuwsbrief

Voor nieuwsbrief-inschrijvingen van L1 Nieuws via website, app of andere kanalen van L1 Nieuws gelden de volgende bepalingen:

De gegevens van abonnees worden opgeslagen in de database van L1 Nieuws. Abonnees kunnen zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief-edities. De abonnee doet dit door op 'gegevens wijzigen / afmelden' te klikken in een nieuwsbrief van L1 Nieuws.

Het kan zijn dat gegevens van abonnees worden gebruikt voor marketing- en commerciële doeleinden. Hier zal echter altijd apart toestemming voor worden gevraagd door L1 Nieuws. Abonnees kunnen zich afmelden voor deze diensten door een e-mail te sturen naar privacy@l1.nl.

De gegevens van abonnees worden voor onbepaalde tijd bewaard. Zowel voor de nieuwsbrief-edities als marketing- en commerciële doeleinden.

Auteursrecht

Alle informatie op website en app, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het oorspronkelijke auteursrecht van de aanleverende partij, respectievelijk L1 dan wel onder het auteursrecht van derde informatieverschaffers aan site en app. Bij L1 berust zich het databankenrecht op website en app.

Misbruik van onze auteursrechten en/of databankenrechten wordt juridisch vervolgd. L1 Nieuws zoekt actief naar inbreuken op haar auteursrechten en databankenrechten. Hiervoor wordt samengewerkt met professionele partijen die daartoe de benodigde expertise hebben. Indien u zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk van L1 Nieuws overneemt of openbaar maakt kunt u gehouden worden alle hierdoor geleden schade, gemaakte kosten voor opsporing en kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Voorwaarden linken

Het linken en verwijzen naar pagina’s van L1 Nieuws op internet is in beginsel toegestaan, mits enkel de artikelkop van ons artikel c.q. onze informatie wordt overgenomen en maximaal 50 woorden worden overgenomen en de link van de betreffende derde partij voorzien wordt van een duidelijke bronvermelding, waaruit blijkt dat het copyright met betrekking tot het artikel c.q. de informatie exclusief berust bij L1 Nieuws.

Het framed of inline linken naar onze website, waarbij de content van L1 Nieuws opent in een vreemde omgeving, is nimmer toegestaan.

Derden

De informatie waarover u via deze website en app kunt beschikken, is afkomstig uit allerlei in principe betrouwbare bronnen, die niet alle onder controle van L1 Nieuws staan. L1 Nieuws is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites en apps of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via website of app van L1 Nieuws.

Op site en app treft u links aan naar andere websites. L1 Nieuws is niet aansprakelijk voor de werking of inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor bijvoorbeeld de disclaimer, indien aanwezig, van de site waarheen wordt doorverwezen.

Aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal

Als u beeld- en geluidsmateriaal aan L1 Nieuws dan wel haar eigenaar L1 doorstuurt, dan doet u afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens L1 Nieuws. L1 Nieuws kan niet garanderen dat uw foto's, video’s of geluidsfragmenten gebruikt worden. L1 Nieuws behoudt het recht om een bijdrage zo nodig te redigeren.

Hergebruik beeld- en geluidsmateriaal van L1 Nieuws

Alle informatie op website en app, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van L1 Nieuws dan wel de eigenaar van L1 Nieuws i.c. L1, of eventueel gebruikte derde informatieverschaffers. U verklaart dat de publicatie- of auteursrechten van deze foto bij jou berusten en niet bij een andere persoon, bedrijf of organisatie berusten. U mag de informatie op deze website en app vrij hergebruiken via een doorverwijzing naar het betreffende materiaal, louter voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits u doet aan correcte bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming vooraf van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met L1 Nieuws. De gebruiker van website en app vrijwaart L1 Nieuws tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Acties

Voor acties en prijsvragen van L1 Nieuws via website of app gelden de volgende bepalingen:

 • Deelname aan een actie is gratis
 • L1 Nieuws-medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan acties via site of app- Iedereen mag per prijsvraag één keer meespelen
 • De gegevens van deelnemers komen in de database van L1 Nieuws en kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden
 • L1 Nieuws heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking
 • De winnaars ontvangen persoonlijk bericht van L1 Nieuws
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar
 • De prijzen kunnen niet in geld worden ingewisseld
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 • L1 Nieuws is te allen tijde gemachtigd om bij (verdenking van) misbruik, deelnemers uit te sluiten van deelname

RSS-feeds

Voor RSS-feeds van L1 Nieuws gelden de volgende bepalingen. U mag de RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op L1 Nieuws.nl gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • U gebruikt de RSS-datafeeds van L1 Nieuws niet voor commerciële doeleinden of in het kader van betaalde dienstverlening
 • U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk L1 Nieuws.nl als bron en u zorgt voor een correcte doorverwijzing vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op L1 Nieuws.nl
 • Het is niet toegestaan de door L1 Nieuws geleverde inhoud te bewerken of aan te passen
 • De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in Nederland
 • Het gebruik van de links geeft u niet het recht om L1 Nieuws op enige wijze te associëren met uw site
 • U aanvaardt dat L1 Nieuws niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. L1 Nieuws blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van zijn nieuwsberichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart L1 Nieuws tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan
 • L1 Nieuws heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-datafeeds te vragen. Ook behoudt L1 Nieuws zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod onaangekondigd aan te passen of stop te zetten

Wijzigingen

L1 Nieuws wijst u erop dat de verstrekte informatie op deze website periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. L1 Nieuws behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site of app blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde bepalingen en voorwaarden te aanvaarden.

Defecten

L1 Nieuws kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site of app biedt altijd beschikbaar zijn of foutloos functioneren, dat defecten gecorrigeerd worden of dat deze site of app of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat, betrouwbaar en zonder onderbreking weergeeft.

Vestiging

L1 Nieuws is gevestigd in Maastricht in Nederland.

Klachtenregeling

Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal op website of app inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd en schriftelijk aan L1 Nieuws laten weten. Bij een gegronde klacht zal L1 Nieuws het materiaal ontoegankelijk maken, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klacht naar privacy@l1.nl of naar L1 Nieuws, Postbus 31, 6200 AA Maastricht.

Geschillen

Geschillen voortkomend uit het functioneren van website of app zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Instemming

Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site of app onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen.

Reageren

Heeft u over deze disclaimer vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar privacy@l1.nl.